Lästips

Uppdaterad 2024-02-29, ändringslogg.

Kvinna läser böcker eller tips från NOSAD
Bild av Seven från Unsplash.

Sammanfattning | Nätverket rekommenderar att använda och läsa nedan listade dokument. Syftet är att ge tillgång till praktiska dokument som hjälper er vid ert arbete. Se också internationell omvärldsbevakning.

Innehåll

Strategiska dokument

Här återfinns Sveriges datastrategi och andra strategiska dokument.

Sveriges digitaliseringsstrategi från 2017 | Regeringen

Data – en underutnyttjad resurs för Sverige: En strategi för ökad tillgång av data för bl.a. artificiell intelligens och digital innovation | Regeringen

Strassburg Deklarationen mars 2022 EUs ministrar deklarerar bl.a. att de ska främja delning och (åter-) användning av programvara med öppen källkod inom offentliga förvaltningar av skäl som transparens, interoperabilitet, kontroll över den teknik som används samt större tekniskt oberoende. Vadare att de ska främja en rättvis omfördelning av det värde som skapas med öppen källkod, särskilt för dem som producerar och delar öppen källkod. (Se sidan 7 i deklarationen)

Tallinn Declaration 2017 Beskriver bl.a. hur länderna åtar sig att använda mer open source och/eller öppna standarder vid anskaffning och utveckling av IT-system samt att underlätta (åter-) användning av open source så att privata aktörer och civilsamhället kan använda dessa.

Shaping Europe's Digital Future. Shaping Europe's Digital Future är en nyttoanalys som är genomförd på uppdrag av EU-kommissionen. I rapporten presenteras beräkningar som visar att om bidrag till öppen källkodsutveckling kunde ökas med 10% inom EU, skulle det generera 0,4 - 0,6% av EU:s BNP. Det motsvarar ca 1000 miljarder SEK.

Interoperable Europe Act Förslag på förordning som tydliggör vad som krävs för att uppnå interoperabilitet och därmed och främjar delning och återanvändning av öppen standarder och öppen källkod.

Metodstöd öppna data

Rekommendation om öppna licenser hjälper dig att välja rätt licens för dina datamängder. Listade vägledningar är framtagna för att underlätta tillgängliggörandet av information på Sveriges dataportal. Vägledning för strategiska beslut innehåller principer samt resonemang kring hur upphandling är ett verktyg för er datastrategi.

Dokumentation och tjänster - Sveriges dataportal | DIGG

Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt | DIGG

Vägledning för att tillgängliggöra information | DIGG

Vägledning för strategiska beslut och åtgärder | DIGG

Metodstöd öppen källkod

Standard for Public Code - En standardpolicy för användning och utveckling av öppen programvara | Foundation for Public code

Metadatastandard för öppen källkod för offentlig sektor publiccode.yml: a metadata description standard for public software and policy repositories | Foundation for Public code

Kontrollfrågor_för_öppen_källkod.pdf | Jordbruksverket

Råd för delning och användning av öppen källkod | eSAM

Riskanalys öppen källkod | Arbetsförmedlingen

Diggs policy för anskaffning och utveckling av programvara | DIGG

Diggs riktlinjer för utveckling och publicering av öppen programvara | DIGG

Sundsvalls Kommuns riktlinjer | Sundsvalls kommun

Försäkringskassan riktlinjer | Försäkringskassan

KB:s Strategisk inriktning för programverk-samheterna (sid 6-7) | Kungliga Biblioteket

SKRs Strategi för digital utveckling (sid 22-23) | SKR

Svenska Allmännyttans utvecklingsmanifest | Svenska Allmännyttan

Rapport om öppen källkod inom offentlig sektor | Linux Foundation (sep 2023)

SVT_State-of-FLOSS_FridaHjelm_20230623__002_.pdf SVT(Sveriges Television) delar en rapport om hur de arbetar med Open source.

Göteborgs universitetsbibliotek: episodisk digital transformation Göteborgs universitetsbibliotek (GUB:s) beslut att använda öppen källkodslösning var ett rent affärsmässigt beslut som togs för att möjliggöra operativ och strategisk flexibilitet genom att ta kontroll över utvecklingen av ett verksamhetskritiskt system. Artikeln beskriver även problematik kring upphandling av standardiserade proprietära systemlösningar som GUB gjorde innan, vilket ledde till oförutsedda kostnader som inte uppdagas vid upphandlingsförfarandet.

Open source licenser

EUPL-licenser

Vägledning progranvarulicensiering | eSAM

Krav vid anskaffning

De fem rekommendationerna från Högskolan i Skövde innehåller bland annat krav på öppna standarder, en lista som hålls av Kammarkollegiet på respektive ramavtals webbsida inom familjen Programvaror och tjänster. Umeå kommun har etablerat en lista (kravbibliotek) över icke-funktionella krav att utgå ifrån när en IT-upphandling ska genomföras inom kommuner. FAQ För upphandling hanterar frågor kring vad som gäller för open source vid anskaffning.

Fem rekommendationer för lyckad upphandling av öppen programvara | Högskolan i Skövde

Lista öppna standarder | Kammarkollegiet

Ramavtal för programvarulösningar (I tillhörande kravkatalog står vad som gäller för att kravställa öppen källkod)| Kammarkollegiet

Icke funktionella krav- exempelkrav | OpenDataUmea

FAQ för upphandling av öppen programvara | Baserat på workshop 6/10 2020 | Daniel Melin, Skatteverket

Artikelserie från Inköpsrådet om upphandling och öppen programvara:

Del 1: Dela kostnader och undvik inlåsningar | Inköpsrådet

Del 2: Hitta öppen källkod som klarar kraven | Inköpsrådet

Del 3: Utvecklas och förvaltas tillsammans | Inköpsrådet

Del 4: Undvik inlåsning vid it-upphandling | Inköpsrådet

Rapport: Långsiktig informationshantering E-arkiv.pdf | Arbetsförmedlingen

API-relaterade krav vid upphandling | Sundsvalls kommun

Integrationsregler vid upphandling | Sundsvalls kommun

eSAM har bedrivit ett gediget arbete 2022 med att utvärdera och analysera analysera samarbetsplattformar (alternativ till Teams). Flera open sourcelösningar finns utvärderade. Rapport och bilagor.

Digital samarbetsplattform för offentlig sektor | eSAM

Bilaga 1 Bruttolista leverantörer | eSAM

Bilaga 2 Kravspecifikation | eSAM

Bilaga 3 Samverkansmodeller | eSAM

Bilaga 4 Möjliga lösningar | eSAM

Strategiska vägval för e-arkiv och digital informationshantering | Arbetsförmedlingen

DevOps

DevOpsGuiden | David Berglund

Denna Guide bygger på Fundamentals Playbook för DevSecOps från Department of Defense samt deras DevSecOps Reference Design.

Öppet arbetssätt

Samverkan, samutveckling och ekosystem är begrepp som används i sammanhang som datadelning innovation och hållbar digitalisering. I principer för att tillgängliggöra information belyses vikten av "öppet som standard". Forskningsrapporterna nedan ger exempel på samverkan och samarbete samt visar på möjligheter och hinder.

Principer för att tillgängliggöra information | DIGG

Rekommendationer för samverkan och delning av data, teknik och kunskap inom myndighetsdrivna öppna data-ekosystem | Johan Linåker, Per Runesson Lunds universitet

Forskningsrapport - Samarbete kring öppna data plattformar inom öppna ekosystem med privata och offentliga aktörer: En fallstudie av JobTech Dev och TrafikLab | Johan Linåker, Per Runesson, Lunds universitet

Förutsättningar för datadelning genom öppna ekosystem: ett perspektiv på möjligheter och hinder | Björn Lundell, Högskolan i Skövde

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället | MUCF

Bidra till listan

Bidra till listan genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).

Läs vår policy (villkor) för att bidra till sidan.